ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆ

magazine covers

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ೩೫ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರ ೧೭ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು 'All India Magazine' ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ 'All India Magazine' ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಅನುವಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 'ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೆ ' ಎಂದು ಹೆಸರು.

Site designed and maintained by Sriranga